B3 Avfall og dets klassifisering og håndtering for ikke å forurense miljøet

B3-avfall er et av miljøproblemene som må håndteres riktig for å opprettholde helsen til miljøet og levende ting som er i nærheten. Dette avfallet produseres ikke bare av store fabrikker. Allmennheten, enten det er bevisst eller ikke, bidrar også til tilstedeværelsen av dette avfallet i miljøet. B3-avfall er en betegnelse på farlig og giftig avfall. Dette avfallet er restmateriale fra deponering av produksjonsaktiviteter og prosesser som inneholder farlige eller giftige materialer som kan skade eller forurense miljøet og sette menneskers helse i fare. Påvirkningene forårsaket av B3-avfall kan være direkte eller indirekte. Fordi det er så farlig, regulerer den indonesiske regjeringen tydelig typene og klassifiseringene av dette B3-avfallet og dets håndtering i loven og dets avledede forskrifter.

B3-avfall er et resultat av avfall med denne klassifiseringen

Stort sett er B3-avfall faktisk et farlig og giftig råstoff som ikke lenger brukes fordi det er skadet. Dette avfallet kan også være i form av emballasjerester, søl, prosessrester og brukt olje fra skip som krever spesiell håndtering og behandling. B3-avfall er i fare for å forårsake alvorlig sykdom. I mellomtiden er klassifiseringen av B3-avfall i henhold til myndighetenes forskrift nr. 74 av 2001 om håndtering av farlige og giftige materialer:
 1. Lett å eksplodere

  Dette materialet er eksplosivt selv når det plasseres ved standard temperatur og trykk (25 grader Celsius, 760 mmHg). Den kan også reagere og produsere gasser med høye temperaturer og trykk som raskt kan skade miljøet rundt.
 2. Lett å lyse opp (brennbar)

  Dette materialet er et svært brannfarlig fast stoff eller væske. B3-avfallet er videre kategorisert i brannfarlig, svært brannfarlig (meget brannfarlig), og veldig lett å lyse opp (ekstremt brannfarlig).
 3. Giftig (giftig)

  Disse materialene kan forårsake død eller alvorlig sykdom hvis de kommer inn i menneskekroppen gjennom pust, munn eller hud. Dette B3-avfallet er igjen klassifisert som giftig avfall (middels giftig), veldig giftig (svært giftig), til veldig veldig giftig (ekstremt giftig).
 4. Farlig

  Dette materialet kan være i form av faste stoffer, væsker eller gasser som ved innånding eller inntak av levende ting kan være helseskadelig til en viss grad.
 5. Etsende

  Her er B3-avfall materiale som forårsaker hudirritasjon eller brannskader, lager jernrust og har en pH lik eller mindre enn 2 for surt B3-avfall, og lik eller større enn 12,5 for alkalisk avfall.
 6. Forårsaker irritasjon (irriterende)

  Dette materialet er i form av fast eller væske som ved direkte kontakt med hud eller slimhinner kan forårsake betennelse.
 7. Skadelig for miljøet

  Disse materialene kan skade miljøet, inkludert ozonlaget.
 8. Kreftfremkallende

  Dette avfallet kan forårsake kreft.
 9. Teratogent

  Dette avfallet har en risiko for å påvirke dannelsen og veksten av embryoet.
 10. Mutagene

  Dette avfallet kan forårsake genetiske endringer hos mennesker.
Noen typer B3-avfall kan fortsatt brukes, slik som ammoniakk, eddiksyre, svovelsyre, saltsyre, acetylen, formalin, metanol, natriumhydroksid og nitrogengass.

Imidlertid er det også B3-avfall som er fullstendig forbudt å brukes i Indonesia, inkludert aldrin, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex, toksafen, heksaklorbenzen og PCB. [[Relatert artikkel]]

B3 avfallshåndtering

Håndtering av B3-avfall er lovregulert. På grunn av B3-avfallets natur, som er giftig og helsefarlig for mennesker og miljø, er enhver person eller næringsaktør som produserer dette avfallet forpliktet til å utføre forsvarlig håndtering. B3-avfall skal ikke kastes i det omkringliggende miljøet, men må gjennom en lang og streng prosess. I henhold til lov nummer 32 av 2009 om miljøvern og forvaltning, må B3-avfallshåndtering inkludere:
 • Subtraksjon
 • Oppbevaring
 • Samling
 • Frakt
 • Utnyttelse
 • Bearbeiding og/eller lagring
Håndtering av B3-avfall er strukturert og kan ikke gjøres vilkårlig fordi det må innhentes tillatelse fra regent eller ordfører, guvernør eller Miljø- og skogbruksdepartementet. Dersom bedriften eller bransjen ikke er i stand til å gjennomføre denne forvaltningen, så må de overlate den til en annen part som er mer kompetent. Lov nr. 32/2009 regulerer også muligheten for at B3-avfall kan eksporteres til andre land eller importeres (importeres) fra andre land. Gjerningsmennene for eksport eller import av B3-avfall må imidlertid oppfylle ulike krav i henhold til gjeldende regelverk i Indonesia og eksportdestinasjonslandet. B3-avfall har risiko for å forårsake ulike helseproblemer. For å finne ut mer om helsefarene, spør legen direkte i SehatQ-appen for familiehelse. Last ned nå på App Store og Google Play.